Vilkår & Forsikringsbetingelser

Vilkår

route

Fri kilometer

Vi beregner aldrig ekstra uanset afstand mellem afhentnings- og leveringsadressen.

car oil

Gratis brændstof

Alt brændstof brugt til flytteopgaven er på vores regning. Der er ingen skjulte gebyrer.

road ahead straight perspective

Broafgifter

Du betaler selv for eventuelle bro- og færgeforbindelser. Afgiften bliver pålagt den samlede faktura.

Forsikringsbetingelser

Vi dækker almindelig fejl og uheld i forhold til at flytte dine genstande. Vi dækker:

– Værdien af din genstand ved skadestidspunktet.
– Vi pålægger os muligheden for at reparere den beskadigede genstand ved at sætte den i væsentlig samme stand som før skadetidspunktet.

Såfremt at inventaret ikke er pakket ansvarligt ind, så forholder vi os retten til selv at pakke det ind. Brug derfor venligst god tid på at pakke det ind, således at du ikke oplever nogle økonomiske overraskelser

Hvis en bestilt opgave afbestilles af kunden dagen før selve transportdagen, er flytkbh berettiget til at afkræve kunden et gebyr på 2000 kr. jf. § 7. Hvis opgaven afbestilles tidligere end dagen før den, aftalte transportdag, så vil gebyret være på 1000 kr.

Nogen ting kan vores forsikring ikke dækkke. Nedenfor er nævnt de vigtigste områder, som vi ikke dækkker i forbindelse med en flytteskade.

– Fejl med din pakning: Ex. fejlpakket flyttekasse, hvor bunden ryger ud.
– Genstande der bliver skadet under flytning, hvor kunden (eller anden part) selv har hjulpet med at bære, dækkes ikke.
– Montering/afmontering af genstande/møbler/skabe og lign. dækkes ikke.
– Vi dækker ikke elektronik, såfremt det ikke er pakket forsvarligt ind – Her tænkes på original emballage eller bobbleplast.

Alle skader skal meldes senest 24 timer efter opgaven er afsluttet. Der skal sendes dokumentation herfor.

Flytkbh.dk forbeholder sig retten til frit at anvende underleverandører, samarbejdspartnere og eksterne konsulenter. Flytkbh.dk kan ikke gøres ansvarlig for skader forvoldt af underleverandører, samarbejdspartnere og eksterne konsulenter.

Forsikringsbetingelser og vilkår

Flyt København arbejder alene med erfarne specialister indenfor flytning, så du kan føle dig tryg og sikker. Vi følger opgaven til dørs og behandler
møbler, maskiner, ejendele og ejendom, som var det vores egne. Skulle uheldet en sjælden gang være ude, har vi naturligvis en forsikring, der tager
højde for dette.

1- Kunden skal sørge for at glas og lignende er forsvarligt nedpakket hvis der skal være tale om erstatningssag.
2- Flytkbh tager ikke ansvar for planter
3- Parkeringsbøder betales af kunden såfremt kunden ønsker lastbilen parkeret på ulovlig vis.
4- I tilfælde af at kunden ønsker at hjælpe til på opgaven, dækker hverken den udvidede eller standard forsikring potentielle skader der måtte ske på opgaven.
5- Ikea møbler dækkes kun af forsikringen hvis de på forhånd er skilt ad af kunden selv.
6- Genstande der vejer over 100 KG, skal som udgangspunkt altid være oplyst forinden flyttestart fra kundens side hvis de ønskes båret på en flytning. Gøres dette ikke korrekt, bibeholder FlytKbh retten til ikke at medbringe sådanne genstande.

1. Kontrakt betingelser

Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er
skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

Privat

a) En indgået aftale på mail og sms er en bindende kontrakt
mellem Flytkbh og kunden.

3. Almindelige fejl og uheld.

Almindelige skader, som sker under flytningen, vil blive dækket af
forsikringen såfremt disse er sket af flyttemændene selv.

5. Reklamation

Ved synlige skade/mangler skal reklamation ske straks. I andre
tilfælde senest 25 timer efter udlevering af indboet/godset.
Overholdes dette ikke, kan erstatningskrav ikke gøres gældende.

7. Gebyr, opsigelse og depositum.

Opsigelse

a) Ved afbestilt opgave bliver kunden pålagt et gebyr på
2000 kr., hvis opgaven afbestilles dagen før den, aftalte
transportdag.

b) Ved afbestilt opgave bliver kunden pålagt et gebyr på
1000 kr. hvis opgaven afbestilles tidligere end dagen før
den, aftale transportdag.

Gebyr

c) Kunden betaler for den tid det tag at køre fra en forkert
adresse til den rigtige adresse, når kunden forsømmer at
kontakte flytkbh omkring adresseændring.

d) Der opkræves et tungløftsgebyr pr. genstand, som vejer
50 kg og derudover jf. § 6, stk. c.

e) Tungløftsgebyret er for særlige genstande også gældende
selvom de vejer under de 50 kg.

Særlige genstande

1. Hårde hvidevare
2. Elevationssenge
3. Skabe af særlige funktion. F.eks.
Champagneskabe.

Depositum

f) Flytkbh er berettiget til at opkræve 5.000 kr., som
depositum på transportopgaver over 10.000 kr.
Depositummet opkræves når aftalen træder i kræft.

g) Erhvervstransportopgaver på 20.000 kr. eller derudover,
er almindelige kontraktbetingelser gældende jf. § 1.
Depositum bliver heraf aftalt mellem Flytkbh og kunden.

9. Adresse

Henvendelse fra flytkbh til kunden sker til den sidst opgivne adresse.
Forsømmer kunden at anmelde adresseforandring, er denne ansvarlig
for følgerne heraf, jvf. §7 pkt. d og for enhver deraf følgende ulempe
for flytkbh.

11. Ansvar jf. §8 pkt. e.

Ansvar indtræder ikke, hvis bortkomsten, forringelsen, beskadigelsen
eller forsinkelsen skyldes:

a) Ordregiverens fejl eller forsømmelse;

b) behandling, lastning, stuvning eller aflæsning af godset, som
foretages af ordregiveren eller nogen, som handler på dennes
vegne;

c) godsets egen letskadelige beskaffenhed, fx brækage, lækage,
selvantændelse, forrådnelse, rust, gæring, fordampning eller
følsomhed over for kulde, varme eller fugt;

d) manglende eller mangelfuld emballage

e) fejlagtig eller ufuldstændig adressering eller mærkning af
godset;

f) fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger om godset;

g) brug af åbne transportmidler, når dette er sædvanligt eller aftalt;

h) forhold, som speditøren ikke kunne undgå̊, og hvis følger
speditøren ikke kunne afværge.
Medmindre andet specifikt er aftalt, er Flytkbh ikke ansvarlig for
penge, værdipapirer og andre værdigenstande.

13. Standard forsikring

Her kan du se hvordan du er dækket hvis du vælger Standard Forsikringen:

  • Flyt Kbh dækker skader til en værdi op mod 5000,- i alt
  • Selvrisiko 2000,-
  • Tyveri sikring

2. Transport

Transport og flytning omfatter ned- og opbæring, kørsel samt løs
anbringelse af godset/flyttegodset, efter kundens anvisning. Af- og
påmontering falder udenfor flytkbh’s forpligtelser; men kan aftales
særskilt. Alle former for udveksling af godset er et mellemværende
mellem kunden og den til flytkbh tilsluttede vognmand. Flytkbh kan
derfor ikke gøres ansvarlig for eventuel mangel af gods. Efter aftale
kan der, mod beregning, leveres flyttekasser og emballage til pakning
af effekter. Hvis kunden ønsker ind- og udpakning foretaget af
flytkbh, eller hvis transporten omfatter genstande, der vejer over 50
kg, må der træffes særskilt aftale herom. Alle ordrer og instruktioner
skal af kunden angives direkte til flytkbh’s ordrekontor. Ved
transport/flytning til Jylland fra Sjælland eller omvendt er følgende
gældende:

a) Broafgiften betales af kunden t/r.

b) Pkt. a er dog ikke gældende, hvis der er aftalt en fastpris.

c) Kunden erklærer ved aftale, at der ikke befinder sig
toldpligtige eller ulovlige effekter i gods eller indbo
(f.eks. tobak, spiritus, pornografisk materiale, narkotika,
m.v.).

4. Uforudsete fejl og uheld.

Uforudsete skader, som sker under flytningen, vil ikke blive dækket af
forsikringen, såfremt skaderne er opstået af følgende: For yderligere
punkter henvises til § 8.

Stk. 1:

Uforudsete vejrforhold, heriblandt kraftigt vindstød mm.

Stk. 2:

Effekter der bliver beskadiget pga. fejlpakning af
flyttekasser og andre opbevaringskasser og/eller sække.
Heriblandt glas, porcelæn m.m.

Stk. 3:

Elektronik, som ikke er i original emballage. Heriblandt
TV, anlæg, mindre og større elektroniske apparater
og/eller enheder.

Alle samlemøbler skal skilles ad inden vi flytter på dem, såfremt forsikringen skal dække potentielle skader.

6. Pris og Betaling

a) Pris beregninger på transport/flytning sker på basis af
flytkbh’s gældende prisliste.

b) Der beregnes betaling for udbringning/afhentning af
flyttekasser/emballage, der ønskes udbragt eller afhentet
efter opgavens afslutning.

c) Såfremt, at der forekommer tungløft. Pålægges der et
tungløftgebyr á 500 kr. per genstand.

d) I force majeure situationer eller andre forhold, der ikke
kan tilregnes flytkbh, f.eks. særlige vanskelige adgangs-,
trappe- og tilkørselsforhold, dårligt føre og anvendelse af
ekstra trækkraft, og som har på ført flytkbh unormale
udgifter, kan flytkbh kræve ekstrabetaling herfor.

e) Betalingen kræves almindeligvis af flytkbh umiddelbart
efter aflæsningen (udleveringen). Der kan dog i særlige
tilfælde kræves forudbetaling.

f) Hvis en bestilt opgave afbestilles af kunden dagen før
selve transportdagen, er flytkbh berettiget til at afkræve
kunden et gebyr på 2000 kr. jf. § 7. Hvis opgaven
afbestilles tidligere end dagen før den, aftalte
transportdag, så vil gebyret være på 1000 kr.

g) Ved flytninger til over 10.000 kr. skal kunden kunne
lægge halvdelen af transportprisen, som depositum.

f) Afregning er altid minimum 2 timer og derefter pr. påbegyndte time – med mindre andet er aftalt på forhånd

8. Erstatningsansvar ved transport/flytning

Flytkbh’s erstatningsansvar begrænses således:

a) Skader på ting, flytkbh måtte forvolde under transport og
flytning, erstattes maksimalt med:

Pr. læs maks. —— 500.000 kr.
Pr. kolli maks. —— 200.000 kr.

Ved kolli forstås følgende:

a. Flyttekasse
b. Uindpakket genstand

Dog gælder følgende begrænsninger.

b) Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og
lignende erstattes maksimalt med 50.000 kr. pr. genstand.

c) Vin, tobak, spiritus erstattes maksimalt med 30.000 kr.
pr. læs. Ved kørsel for private, dækkes vin, tobak og
spiritus ikke.

d) Bordplader til montering erstattes maksimalt med 5.000
kr. Uforstærkede bordplader til montering af
stenmaterialer af enhver art, samt uforstærkede
bordplader af træ med udskæring, transporteres/flyttes
udelukkende for kundens egen risiko.

e) Flytkbh påtager sig ikke ansvar for skader på:
Uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods.
Gods som kunden eller dennes hjælpere selv er med
til at behandle, pålæsse eller aflæsse.
Gods som er modtaget med forbehold på grund af
skader.
Vin, tobak og spiritus § 8 pkt. c.
Gods som kunden selv har pakket i kasser,
container, kartoner, kurve, møbler eller lignende,
med mindre det ved modtagelsen konstateres, at
flytkbh har forvoldt synlige skader på emballagen.
Alle former for elektrisk udstyr, medmindre flytkbh
har forvoldt synlige skader.
Uforstærkede bordplader til montering af sten
materialer af enhver art, samt uforstærkede
bordplader af træ med udskæring §8 pkt. d.
Gods der af en eller anden grund ved sin
beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger
ved håndtering eller/og transport.

f) Flytkbh er ikke ansvarlig for bortkomst eller
beskadigelse af rede penge, pengeeffekter, smykker,
guld, sølv, ædelstene eller lignende.

g) Flytkbh dækker ikke ansvar for følgende formuetab, selv
om de er en følge af en person og/eller tingskade:
Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at
omlevere den leverede ydelse.
Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at
hjemtage, genfremstille, reparere, tilintetgøre,
bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger
med hensyn til det transporterede.
Driftstab, tidstab, avance tab og lignende indirekte
tab.
Bøder eller tilsvarende hvad enten de tilfalder det
offentlige eller private herunder “punitive
damages”.

h) Flytkbh er ikke ansvarlig for skader, der skyldes force
majeure eller andre for flytkbh uforudsigelige forhold.

i) Hvis flere kolli omfatter effekter, der til sammen kan
betragtes som en helhed (f.eks. et service), er flytkbh’s
erstatningsansvar maksimeret til 1 kolli
(200.000 kr.). Beskadiges enkelte dele af en sådan
helhed, er flytkbh ikke ansvarlig for en eventuel
værdiforringelse af selve helheden.

j) Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten til det
bortkomne/beskadigede til flytkbh. Undtagelse hertil er
værdiforringelseserstatning og reparation.

k) I stedet for kontant erstatning forbeholder flytkbh sig ret
til at levere kunden andre effekter – svarende til de
bortkomne/beskadigede – eller til at lade udføre en
håndværksmæssig korrekt reparation af det beskadigede
på et af flytkbh’s udpeget værksteder.

l) flytkbh’s erstatningspligt begrænses til den beskadigede
genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af
værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed
eller andre omstændigheder.

m) Evt. erstatningskrav kan ikke modregnes i kørsels
udgifter.

10. Panteret og tvangssalg

a) Det opbevarede/transporterede gods betragtes som
overgivet flytkbh i håndpant for ethvert tilgodehavende,
flytkbh har hos kunden.

b) Kunden har, så længe godset opbevares hos flytkbh ikke
ret til at sælge eller pantsætte det opbevarede gods.

c) Beskadiges godset/indboet m.m., har flytkbh ret til at
kræve erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber eller
andre udbetalt.

d) Udebliver flytkbh’s tilgodehavende mere end 14 dage
efter anbefalet skriftlige påkrav er afsendt til den af
kunden sidst opgivne adresse, er flytkbh berettiget til
uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden
betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det
tilbageholdte/opbevarede gods m.m.
til dækning af sit tilgodehavende med tillæg af samtlige
omkostninger ved realisationen. Et eventuelt restprovenu
tilkommer kunden. Er provenuet mindre end flytkbh’s
tilgodehavende, hæfter kunden for forskelsbeløbet.

e) Hvis det tilbageholdte/opbevarede gods skønnes
værdiløst, er flytkbh berettiget til at lade godset destruere.
Kunden vil ved anbefalet og almindeligt brev modtage
meddelelse om destruktionen til den af ham sidst opgivne
adresse.

f) Hvis kunden ikke inden 14 dage efter afsendelsen af
denne meddelelse betaler flytkbh’s tilgodehavende og
afhenter det tilbageholdte/opbevarede gods, er flytkbh
berettiget til at destruere godset.

12. Værneting

Enhver tvist mellem kunden og flytkbh, herunder inkassering af
flytkbh’s forfaldne tilgodehavender, afgøres således:

a) Ved manglende betaling jf. § 6 pkt. d bliver kunden pålagt
en rykkeskrivelse på 100 kr. ved første rykkerskrivelse.
Ved anden rykkerskrivelse bliver kunden pålagt 500 kr.

b) Ved yderligere manglende betaling bliver kunden sent
videre til inkasso, og pålagt diverse inkassogebyr.

14. Udvidet forsikring

Her kan du se hvordan du er dækket af den Udvidede Forsikring:

  • FlytKbh dækker skader for op mod 500.000,-
  • 0,- DKK i selvrisiko
  • Tyveri sikring
  • Vind og vejr sikring
  • Transport / ulykkessikring
  • Skader ved kunde medvirkning dækkes